front budynku szkoły

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 1 MB


Listy lektur dla klas I-VIII po zmianach w roku szkolnym 2021/2022

PDF – 565 KB


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 1 MB


Procedura dotycząca działań i obiegu dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 547 KB


Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 460 KB


Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 564 KB


PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

PDF – 523 KB


PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PDF – 538 KB


PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

DOCX – 23 KB


PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA PRZEZ RODZICA Z ZAJĘĆ PLANOWYCH

PDF – 275 KB


PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ RELIGII

PDF – 675 KB


Wniosek o wydanie opinii o uczniu

PDF – 334 KB


CEREMONIAŁ Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 279 KB


Regulamin ewidencjonowania i udostępniania uczniom podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.

PDF – 225 KB


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA LATA 2017-2021

PDF – 430 KB


Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 218 KB


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 350 KB


Regulamin bezpieczeństwa i higieny Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 185 KB


Regulamin udziału uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II

PDF – 196 KB


Regulamin organizacji krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.

PDF – 295 KB


Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 277 KB


Regulamin poruszania się rodziców i gości po terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 244 KB


Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

PDF – 64 KB


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

PDF – 64 KB


REGULAMIN ŚWIETLICY

PDF – 269 KB


Regulamin Rady Rodziców

PDF – 483 KB


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

PDF – 78 KB

PDF – 71 KB

PDF – 49 KB

PDF – 41 KB

PDF – 39 KB

PDF – 105 KB


TIK scenariusze

Nauczanie, wspierane narzędziami TIK, czyli technologią informacyjno – komunikacyjną, w naszej szkole ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, przyspieszenie osiągania celów edukacyjnych oraz kreowanie właściwych postaw wychowanków. Nauczyciele, stosując TIK kierują się nadrzędnymi celami kształcenia, zapisanymi w podstawie programowej.

Scenariusz lekcji matematyki w klasie 4 – Mnożenie liczb z zerami na końcu.

PDF – 184 KB


Scenariusz lekcji biologii w klasie 7c – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z układu krwionośnego z wykorzystaniem narzędzi programu „Laboratoria przyszłości”

PDF – 683 KB

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 8 – efektywne uczenie się

PDF – 807 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy 4 –
I’m studying now

PDF – 208 KB


Scenariusz lekcji języka polskiego –
Spotkanie z prasą

PDF – 195 KB


Scenariusz lekcji fizyki w klasie 8 – Od jakich wielkości fizycznych zależy okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

PDF – 404 KB


Scenariusz lekcji chemii w klasie 8 – Właściwości metanu i etanu

PDF – 483 KB


Scenariusz zajęć świetlicowych –
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

PDF – 469 KB


Scenariusz lekcji języka niemieckiego
Wie ist eure Klasse? – Jaka jest wasza klasa?

PDF – 365 KB


Scenariusz lekcji  języka angielskiego w klasie 4 Everyday and free time activities.

PDF – 644 KB


Scenariusz lekcji otwartej z fizyki w klasie 7 – Praca mechaniczna

PDF – 719 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Present Simple- zdania twierdzące i przeczące.

PDF – 225 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5
„Taiko master”  – lekcja z filmem

PDF – 458 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4 – Ireland. Irlandia

PDF – 458 KB


Scenariusz zajęć – Spotkanie z Andersenem. Poznajemy losy brzydkiego kaczątka z baśni „Brzydkie Kaczątko”

PDF – 795 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4 –
Sports

PDF – 218 KB


Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5 –
Sports rules

PDF – 438 KB


Procedury COVID-19

Regulaminy związane z pandemią COVID – 19

w trybie stacjonarnym

Regulamin bezpieczeństwa i organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach w trybie stacjonarnym w czasie pandemii covid-19

PDF – 720 KB


REGULAMIN BLOKU SPORTOWEGO W CZASIE PANDEMII COVID – 19

PDF – 219 KB


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, BOISKA SPORTOWEGO W TRYBIE TRADYCYJNYM HYBRYDOWYM ORAZ ZDALNYM PODCZAS PANDEMII COVID-19

PDF – 413 KB


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

PDF – 424 KB


REGULAMIN STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

PDF – 217 KB


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA CZAS PANDEMII COVID-19

PDF – 421 KB


REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ RODZICÓW I GOŚCI PO TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

PDF – 244 KB


REGULAMIN ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W CZASIE PANDEMII COVID-19

PDF – 224 KB


w trybie hybrydowym lub zdalnym

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU MICROSOFT OFFICE 365 (W TYM USŁUGI MS TEAMS) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

PDF – 399 KB


REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM W CZASIE PANDEMII COVID-19

PDF – 417 KB


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE ZDALNYM I HYBRYDOWYM

PDF – 198 KB


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SWIETLICY SZKOLNEJ W SP 11 W TRYBIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO oraz W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO

PDF – 202 KB

Skip to content