front budynku szkoły

Doradztwo zawodowe

Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym to doradca zawodowy pomaga dzieciom, nastolatkom lub dorosłym w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Jest to pomoc w odnajdywaniu swoich mocnych stron i predyspozycji, aby umożliwić optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia. W szkole podstawowej doradztwo zawodowe skupia się na doradzeniu uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (wybór odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej) w celu zwiększenia szans zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy w wymarzonym zawodzie.

Główne cele doradztwa zawodowego

 • Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania odpowiednich decyzji edukacyjnych.
 • Pomoc w dostrzeżeniu mocnych stron i predyspozycji uczniów.
 • Gromadzenie i udostępnianie uczniom informacji o współczesnym rynku pracy i systemie edukacji.
 • Zachęcanie do przeanalizowania oferty edukacyjnej adekwatnej do potrzeb ucznia.
 • Zapoznanie uczniów z trudnościami na rynku pracy takimi jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, mobilność zawodowa i adaptacja do nowych warunków pracy.

Adresaci podejmowanych działań związanych
z doradztwem zawodowym

Podejmowane działania będą kierowane do trzech  grup adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców
 • wychowawców

Przykłady działań kierowanych do uczniów:

 1. Prowadzenie zajęć grupowych w klasach starszych zgodnie z poniższą tematyką:
 • poznawanie swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych,
 • zapoznawanie uczniów z oferta zawodów i współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy,
 • zapoznanie uczniów z system edukacji w Polsce,
 • uświadomienie uczniom potrzeby ciągłego doskonalenia się,
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
 1. Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych według potrzeb uczniów.
 2. Pomaganie uczniom w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania  pracy.
 3. Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach dotyczących doradztwa zawodowego.
 4. Określanie potencjału edukacyjno-zawodowego za pomocą dostępnych testów.
 5. W miarę możliwości organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
 6. Stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne.
 7. Umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.
 8. W miarę możliwości informowanie o ofercie kształcenia w szkołach średnich.
 9. Wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD).
 10. Organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy).
 11. Organizowanie wycieczek mający na celu zapoznanie z ciekawymi zawodami.
 12. Umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebooka, e-dziennik.

Przykłady działań kierowanych do rodziców:

 1. Informowanie o targach edukacyjnych organizowanych na terenie Siedlec.
 2. Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych za pomocą dziennika Librus.
 3. Włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym np. zapraszanie rodziców do prezentacji własnego zawodu uczniom klas starszych.
 4. Organizacja konkursów związanych z różnymi zawodami.
 5. Organizacja targów szkół średnich pt. „Krok w świadomą przyszłość”.

Preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe
dla uczniów jest realizowane:

 1. W czasie grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym.
 2. W czasie: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, godzinach wychowawczych i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego.
 3. Podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych na terenie szkoły (jak np. projekty edukacyjne, spotkania z rodzicami, konkursy) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych).

Proponowana literatura dla ucznia:

 • Książka pod tytułem ,,Zawody przyszłości. Planowanie kariery w zgodzie z predyspozycjami” autorstwa Łuba Małgorzata, Dutkiewicz Agata, Łuczak Patrycja, Oleksa Karolina, Misiak Dawid, Sołtysiak Mateusz dostępna w serwisie eduksiegarnia.pl
 • Poradnictwo zawodowe Danie Kukla, Wioleta Duda
 • 7 nawyków skutecznego nastolatka Covey S.
 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M
 • Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Zawadka M.

Przydatne strony dla uczniów:

Materiały wideo:

Zainteresowania – inspiracja do działania:

Podsumowanie wiedzy o sobie:

Przymiarka do wyboru zawodu:

Zawody, co warto o nich wiedzieć:

Czy współpraca się opłaca:

Stres wróg czy przyjaciel ?

Motywacja:

Krok za krokiem, czyli nie od razu Kraków zbudowano:

Decyzje szanse czy ograniczenia:

Mocne i słabe strony:

Eliksir motywacyjny:

Doradztwo Zawodowe Winda do kariery cz. 2:

Cyrk motyli:

Jak budować pierwsze wrażenie – autoprezentacja:

Kobiece czy męskie zawody?:

Trzy cechy dobrego mówcy:

Bezbłędna Rozmowa kwalifikacyjna:

Komunikacja- doradztwo zawodowe:

Przedsiębiorczość – komunikacja:

Przedsiębiorczość – zarządzanie czasem:

Doradztwo zawodowe – pokaż się !

Doradztwo zawodowe – asertywność:

O Polskiej Ramie Kwalifikacji:

Animacja o sektorowych ramach kwalifikacji:

Kwalifikacje rynkowe:

Nowe możliwości Rozwoju zawodowego – era walidacji:

Współczesny Rynek Pracy:

Prawo popytu i podaży:

Zawód w Cenie:

https://vod.tvp.pl/video/zawod-w-cenie,odc-1,19117216

Skip to content