front budynku szkoły

Opłaty za obiady

Informacja na temat obiadów szkolnych -MARZEC 2024.

Opłaty za obiady są przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy.
Rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach
ul. Wiśniowa 5
08-110 Siedlce
ING. Bank Śląski
22 1050 1953 1000 0023 5336 1104

Wpłaty za obiady za Marzec 2024 r. należy dokonać w terminie od 21.02.2024 r. do 28.02.2024 r.
Proszę o dokonywanie wpłat w terminie.

Przelewy, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek, z którego zostały przelane.
Należność za obiady za m-c marzec 2024 r. wynosi,
Uczeń 19 dni x 5,00 = 95,00
Nauczyciel  19 dni x 8,00 = 152,00

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości odpisów udzielane są przez intendenta – tel. 25 7943685


Zasady:

 1. Wpłata gotówkowa w szkole u intendenta.
 2. Wpłata w banku (przelewem na konto szkoły)
 3. Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych (po uwzględnieniu odpisów z poprzedniego miesiąca)
 5. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry w następujących terminach:
  – Wpłaty gotówkowe dokonywane są od 27 dnia  do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.
  – Wpłaty bezgotówkowe (przelew) dokonywane są do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków.
  Pieniądze które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek bankowy z którego zostały przelane.
  Wyjątek stanowią miesiące wrzesień i styczeń za które wnoszenie opłat następuje od 1 do 5 dnia miesiąca gotówką.
 6. Przed dokonaniem przelewu w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były odpisy obiadów rodzic powinien ustalić telefonicznie ilości odpisów (Tel .25 794 36 85)
 7. W tytule płatności należy wpisać np. Za obiady Jan Kowalski kl. Ib. Jeżeli obiady będą opłacane nie za wszystkie dni w tytule płatności należy wpisać które dni powinny być odliczone np.
  Obiady   wrzesień,    Jan Kowalski I b   bez  dnia 5
 8. Opłaty przyjmowane są w pokoju intendenta (II piętro przy stołówce szkolnej) według harmonogramu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń stołówki , oraz na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszenia nieobecności/odpisy:

 1. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z dziennym wyprzedzeniem a najpóźniej w dniu absencji do godziny 8:00 pod numerem telefonu: 25 794 36 85 lub osobiście w pokoju intendenta.
 2. Odwołania obiadu może dokonać rodzic lub dziecko.
 3. Informacja o rezygnacji z posiłków.
 4. Zwrotu należności za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności  w następnym miesiącu.
 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.
 6. W czerwcu z uwagi na zakończenie roku szkolnego, wobec braku możliwości odliczenia kosztów niewykorzystanych obiadów przy następnej wpłacie.      

Obiady bezpłatne

Informujemy, że w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” uczniowie mogą korzystać z obiadów refinansowanych p[rzez ośrodki pomocy społecznej. Decyzję o przyznaniu obiadów bezpłatnych może  wydać MOPR w Siedlcach lub dyrektor szkoły. Szczegółowych informacji udziela intendent lub pedagog szkoły.

Oddział przedszkolny

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 dokonują opłaty gotówką od 1 do 7 dnia każdego miesiąca. Opłata za wrzesień będzie pobierana w październiku.

Skip to content