Dokumenty

Statut
Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. pobierz

Procedura dotycząca działań i obiegu dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz


Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

CEREMONIAŁ Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin ewidencjonowania i udostępniania uczniom podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.

pobierz


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA LATA 2017-2021

pobierz


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

pobierz

LEGENDA  PARTER  PIĘTRO 1
PIĘTRO 2  PIĘTRO 3  PLAN


Regulamin poruszania się rodziców i gości po terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin bezpieczeństwa i higieny Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

pobierz


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

pobierz


REGULAMIN ŚWIETLICY

pobierzRegulamin Rady Rodziców

pobierz